HANTVERK – Bokbindning

 

 

Foto Cecilia Gavrell

 

Vi omger oss idag med böcker på ett sätt som aldrig förr, från billiga pocketupplagor till praktfulla konstböcker. Bokbindning som hantverk ger tillgång till ett av våra viktigaste vardagsföremål, dess historia, dess olika möjligheter och kvaliteter och, framför allt, dess praktiska sidor. Bokens centrala roll kulturhistoriskt och sociologiskt gör att hantverket ger kunskap och färdighet som sträcker sig in i samtliga mänskliga verksamhetsområden, naturvetenskap, konst, humaniora och arbetsliv. Det tvärvetenskapliga tillvägagångssättet är vägledande för upplägget.

 

Grafisk teknik – Klass nio

Målsättningen i klass nio är, förutom baskunskaper i grafisk teknik, att eleverna, genom att delta i hela processen från planark till färdig bok, ska få en föreställning och en erfarenhet av hur ett av våra mest centrala vardagsobjekt fungerar, hur det tillverkas och hur man kan bedöma dess materiella kvalitet.

 

Det praktiska arbetet omfattar bindandet av ett linneband med tillhörande reliefdekoration bestående av elevens monogram. Teoretiskt behandlas logotypens utveckling och grundläggande grafiska begrepp.

 

Tillverkningen av linnebandet innebär för elevernas del att riva och falsa planark till lägg, göra försätts och håla läggen, häfta dem, lägga ner binden och förstärka ryggen samt teckna och skära ut monogrammet i elfenbenskartong. Övriga moment görs av bokbindaren, huvudsakligen i elevernas närvaro. Relieftekniken anknyter till målnings- och tecknings-undervisningen i klass nio som helt arbetar med ljus-skugga, samtidigt ställer den eleverna inför en grafisk uppgift som ska lösas skulpturalt. På så sätt både utvecklas och synliggörs ett bredare spektrum av grafiska möjligheter om man jämför med en tvådimensionell grafisk form.

 

Bokbindning – Klass elva

Målsättningen i klass elva är att teoretiskt och praktiskt ge eleverna en omfattande och rik upplevelse och erfarenhet av boken som kulturbärare samt att förmedla dess centrala betydelse i utvecklingen av kultur och civilisation.

 

Det praktiska arbetet omfattar bindandet av ett unikt bokband vars tekniska innehåll spänner över hela codex-formens tvåtusenåriga historia. Den teoretiska delen omfattar bokens och papperets kulturhistoria med betoning på tryckpressens betydelse för samhällsutvecklingen.

 

Praktiskt binder eleverna en bok som i sina material (handgjort papper, pergament, linnetråd) griper tillbaka på höjdpunkterna i de senaste tvåtusen årens kulturhistoria. Boken går i sin konkreta utformning tillbaka på flera olika förlagor, framför allt en medeltida bok från universitetet i Padua som bundits av en medicinstuderande och till den poetiska Eddan i Reykjavik. Man använder handgjort papper, pergament och akvarellpapper. Bokblocket görs av tredelade ark, det häftas med en förenklad koptisk bibelhäftningsteknik på pergamentremsor och omslaget flätas på. Eleverna gör alla väsentliga arbetsmoment självständigt. Boken görs helt utan lim eller klister och är på samma gång resultatet av en rad olika historiska tekniker som det är en modern funktionalistisk tolkning av boken som objekt. Boken är således en kombination av funktionell minimalism och tradition i materialval. Genom att använda traditionella material anknyter man inte bara till det historiska som ingår i kursen, man ger eleverna en möjlighet till sinnesutveckling som moderna material och modern formgivning inte möjliggör i samma utsträckning. Så innebär exempelvis tredelningen av ett handgjort papper som inte är vinkelskuret utan har sk. råkanter att måttet är individuellt för varje pappersark och måste uppstå ur den som viker och dennes känsla för exakthet.

 

Omslaget dekoreras med en teknik som kombinerar element från Leonardo da Vinci och upptäckter som gjordes vid utgrävningen av Filip av Makedoniens grav. Tekniken består av vaxbundna pigment (blockkritor) som man färglägger akvarellpappersomslaget med varefter man värmer in vaxet i papperet och sedan ytbehandlar det med en carnauba- och bivaxblandning varefter man värmer in även denna i papperet.

 

Bokbindning – Klass tolv

Målsättningen i klass tolv är att kursen ska ge insikt i vad yrkesskicklighet kan innebära, vad det innebär att kunna något och inte bara att veta om det och vad kvaliteten i material och tillvägagångssätt betyder för ett resultat. Detta i sin tur är en del i den mer omfattande pedagogiska insikten att vår tids resursfrågor kan bemötas först när kunskap om hållbar utveckling och ekologi kombineras med erfarenheter av hög kvalitet och genomarbetad estetik. Syftet är också att eleverna med stöd av uppgifterna både utvecklar ett intresse och en vilja till ansvar i arbetslivet samtidigt med ett kritiskt medvetande om problem och svårigheter. Slutligen är det också meningen att eleverna genom komplexiteten i uppgifterna och de höga kraven ska ställas inför upplevelsen av att kompetens och skicklighet i livets samtliga angelägenheter delvis är en fråga om kunskap men därtill också varseblivningsförmåga (dvs. sinnenas träning) och omdömesgillhet. Ingetdera av de två sistnämnda kapaciteterna kan utvecklas utan ett större mått av övning och repetition.

 

Den praktiska fördjupningen i klass tolv omfattar därför mot bakgrund av ovanstående bindandet av ett klassiskt helt skinnband med guldsnitt och förgyllning samt nödvändiga övningsuppgifter. Den teoretiska fördjupningen syftar till att med skinnbandet som det praktiska exemplet förmedla en erfarenhet till eleverna av kunnande, skicklighet, färdighetsträning, kvalitet och komplexitet. Utgående från detta tillkommer också vidare perspektiv och kontrasteringar mellan nutida arbetslivsförutsättningar och de som rådde under det klassiska hantverkets höjdpunkt i högmedeltiden.

 

Lite mer detaljerat omfattar det praktiska projektet inbindandet av en tryckt bok som (vid behov) tas isär, hålas och häftas av eleverna. Pärmarna är ansatta och ansättningen samt genomdragningen och tillhörande arbete görs av eleven. Kapitälen är handstuckna och åtminstone det ena av eleven. Eleverna gör också ryggfordring samt bombering. Därtill kommer designen till förgyllningen som görs med kliché. Övriga arbeten görs av bokbindarmästaren i elevens närvaro.