STIFTELSEN KRISTOFFERSKOLAN OCH DESS STYRELSE

Stiftelsen Kristofferskolan är skolans huvudman. Den förvaltas av en styrelse bestående av 11 personer. Styrelsen ombesörjer skolans drift, ser till att stiftelsens ändamål uppfylls samt ansvarar för att all verksamhet inom skolans organisation sker i enlighet med gällande lagstiftning.
Stiftelsens ändamål är att bedriva skolverksamhet efter Rudolf Steiners angivna grunder (waldorfpedagogik) och för detta ändamål fortsätta att utveckla den.

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden genom sekreteraren, i regel varannan månad. Styrelsen sammanträder även på särskild begäran av styrelseledamot och är beslutsför om minst åtta ledamöter är närvarande. Sex ledamöter är lärare och fem är föräldrar. Lärarna utses av kollegiet och föräldrarna utses av föräldraföreningen. Styrelsens lärarrepresentanter utser inom sig ordförande. Ordförande ingår i skolans ledningsgrupp (idag skolchefen). Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Styrelsemedlemmarna väljs för en första mandatperiod av två år, omval kan därefter ske för två år i taget.

 

Ekonomiskt ansvar
• Besluta om budget för ingående verksamhetsenheter
• Följa upp ekonomiskt utfall gentemot budget
• Initiera korrigerande åtgärder vid avvikelser från budget

 

Juridiskt ansvar
• Skapande av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
• Ansvar för metoder och rutiner för systematisk utvärdering av verksamhetens uppfyllelse av verksamhetsplan och -mål.
• Tillsättande av rektor och utformning av dennes befattningsbeskrivning.

Rektorn är ytterst ansvarig för skolans pedagogiska verksamhet. Styrelsen ska vara delaktig i större frågor och fungera som ett stöd för rektorn.