För Elever

Läs här om kristofferskolans Elevkår

http://ksek.webnode.se

 

Trygghet och Studiero

Kristofferskolan utgår från waldorfpedagogikens kursplan En väg till frihet. På Kristofferskolan har alla medarbetare en stark tilltro till elevernas inneboende förmågor. Tillsammans skapar vi en kreativ, öppen och tillåtande atmosfär som syftar till att utveckla varje individs unika möjligheter. På Kristofferskolan respekterar vi varandras likheter och olikheter. Vi bygger förtroendefulla relationer mellan medarbetare, elever och föräldrar och skapar en trygg skolmiljö. Skolan är en plats för möten där vi växer i arbete och gemenskap.

I händelse av kränkande behandling eller störande uppträdande följer skolan Skolverkets riktlinjer och lagrum för en trygg och säker studiemiljö.[1]

Presentation Trygghetsgruppen:

Trygghetsgruppen arbetar med övergripande trygghetsfrågor på Kristofferskolan. Trygghetsgruppen arbetar med tryggheten under skoldagen, på skolans område och under skolaktiviteter.

På Kristofferskolan ska alla elever känna sig trygga. När det ändå händer att en elev upplever otrygghet ska elever och personal veta hur skolan arbetar med trygghet och vad skolan gör för att förbättra tryggheten på skolan.

 

I Trygghetsgruppens arbete ingår:

 • Att informera elever, vårdnadshavare och medarbetare om vad vi gör för att skapa en trygg skolmiljö och var en kan vända sig om otrygga situationer uppstår.

 • Att arbeta främjande. Det betyder att vi planerar hur medarbetarna på skolan ska få utbildning om frågor som rör trygghet.

 • Att arbeta förebyggande. Det betyder att vi försöker förutse otrygga situationer som kan uppstå och ändra sådant som behöver ändras för att sådana situationerna inte ska uppstå.

 • Att arbeta åtgärdande. Det betyder att vi ska ändra på sådant som måste ändras för att en otrygg situation inte ska uppstå igen.

För att vi ska ha en så god bild som möjligt av vad som händer på skolan har vi några olika verktyg som vi använder oss av:

 • Trygghetsenkäter där vi frågar eleverna om hur de upplever tryggheten på skolan.

 • Trygghetsvandringar där vi undersöker hur miljön påverkar tryggheten på skolan.
 • Intervjuer med elever.
 • Anmälningssystem för kränkningar och trakasserier som hjälper oss att följa enskilda trygghetsärenden på skolan.
 • Observationer då vi besöker platser, lektioner eller andra sammanhang för att lära oss mer om tryggheten i specifika situationer.

Trygghetsgruppen besöker föräldramöten i årskurs F, 4, 7 och 10. Trygghetsgruppen besöker också medarbetarkollegierna kontinuerligt under hela läsåret. Genom rektorn rapporterar trygghetsgruppen om sitt arbete till skolans huvudman, styrelsen.

I trygghetsgruppen sitter representanter för de olika stadierna på skolan, rektor samt skolans kurator.

Trivselregler

Det övergripande syftet med trivselreglerna är att skapa en trygg och tillgänglig skolmiljö för alla där elever får möjlighet att lära och pedagoger får undervisa. Vi bemöter varandra med respekt och vänlighet, så att vi kan trivas, känna arbetsglädje och få studiero.

 

 • Skolhusets dörrar öppnar kl. 08.00.
 • Kom i god tid till skoldagen, passa tider för lektioner och möten och ta med det material du behöver.
 • Klassrumsdörren hålls stängd mellan 08.15 och 08.30.
 • I klassrummet råder arbetsro. Räck upp handen om du vill ha ordet och lyssna på dina kamrater och din lärare.
 • Vid skoldagens slut ställs stolarna upp, belysningen släcks och fönster stängs.
 • Ta inte med värdeföremål eller pengar till skolan.
 • Respektera skolans mobilpolicy.
 • Inga ytterkläder i matsalen.
 • Bollspel sker på anvisade platser.

 

Vad skolan får göra när en elev bryter mot skolans regler

Lärarna och andra vuxna i skolan har ansvar för eleverna i skolan. Om det händer något ska de ingripa för att skapa trygghet och studiero. Om någon elev stör för mycket eller bryter mot skolans regler så ska en lärare eller annan personal säga till.

Tillsägelser, utvisning och kvarsittning

Det finns olika saker som de vuxna får göra när en elev bryter mot skolans regler. De får säga åt eleven att sluta och flytta på eleven i klassrummet för att skapa studiero. Eleven ska alltså få en chans att ändra sitt beteende innan läraren kan göra något annat. Hjälper inte det får de visa ut en elev ur klassrummet. De kan också ge en elev kvarsittning efter skolan slutat. Om en elev har med sig något som stör, eller som kan skada någon, får skolans personal ta hand om det tills skoldagen är slut.

 

Omplacering och avstängning

Om rektorn på skolan bedömer att inget av detta hjälper kan hen tillfälligt placera eleven vid en annan skola. Om situationen är särskilt allvarlig, och eleven går på en kommunal skola, får skolan flytta en elev permanent till en annan skola för att skapa trygghet och studiero.

I vissa fall får rektorn även stänga av en elev tillfälligt från skolan för att skolan ska få möjlighet att hantera en jobbig situation. I grundskolan kan till exempel grovt våld vara en anledning till att stänga av en elev. Avstängningen får aldrig vara längre än en vecka och skolan får inte stänga av en elev fler än två gånger per kalenderhalvår.

I gymnasieskolan får rektorn stänga av en elev till exempel om eleven har fuskat eller kränkt en annan elev.

Innan rektorn stänger av eleven måste skolan först pröva andra åtgärder, som tillsägelser och varningar.

 

 

[1]Skolverket (2018). Trygghet och studiero. Studiemiljön – ett gemensamt ansvar. Juridisk vägledning. Skolverket (2015). Delaktighet för lärande.

 

************************************************************

 

Läs här om kristofferskolans Elevkår 2018/2019

http://ksek.webnode.se