ELEVRÅDET

 

KLASSRÅD och ELEVRÅD på Kristofferskolan – Grundskolan åk 1-9

Klassråd och Elevråd är viktiga demokratiska forum där eleverna ska få möjlighet att påverka, ta ansvar för och vara delaktig i skolans verksamhet. Skolan ska verka för
ϖ att alla elever får ett reellt inflytande på arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll och deltar i utvärdering av undervisningen.
ϖ att eleverna medverkar i miljö och arbetsmiljöarbetet på skolan
ϖ att eleverna medverkar i planering och uppföljning av likabehandlingsarbete på skolan
Klassrådet

 

Klassråd hålls i varje klass minst en gång i månaden. Klassrådet kan exempelvis hållas på so- eller sv-lektionen eller under morgonperioden i åk 1-6. Från åk 7 har varje klass en schemalagd klasstimme varje vecka.

 

Lärarnas roll:
• Att utveckla elevernas förmågor och kunskaper om mötesteknik och demokratiska beslutsprocesser
• Att aktivt stötta och hjälpa till på klassrådet så att elevernas/klassens egna frågor diskuteras, dokumenteras, följs upp och eventuellt vidarebefordras till annan person/grupp (ex.vis bitr. rektor, lärare, arbetslag eller elevråd)
• Att se till att elevrådets schema och senaste protokoll sätts upp på klassens anslagstavla
• Att planerade teman/frågeställningar/utvärderingar prioriteras, diskuteras och dokumenteras på klassrådet i god tid innan elevrådets möte.
Elevrådet
Elevrådet är uppdelat i tre grupper; åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9. Från varje klass väljs två representanter varje läsår och i varje elevrådsgrupp väljs sedan ordförande och sekreterare, antingen för hela läsåret eller på ett rullande schema.
Ordförande leder mötet och är elevrådets kontaktperson. Sekreterare skriver protokoll och ansvarar för att alla klasser/skolledning får kopia på protokollet.

 

Vidare kan elevrådet välja representanter för att samverka med några andra grupper på skolan som matrådet, biblioteket och skyddskommittéen (i åk 7-9 väljs elevskyddsombud)

 

Biträdande rektor eller annan medarbetare deltar på elevråd varje månad i respektive elevrådsgrupp och ansvarar för:

 

• Att stötta eleverna i att utvecklas i mötesteknik
• Att stödja sekreteraren med att sammanställa och distribuera protokoll
• Att återkoppla elevrådsprotokollen till skolans ledningsmöte/arbetslagen
• Att stödja och vägleda eleverna i olika initiativ och projekt som elevrådet önskar genomföra