SKOLMILJÖNDe yttre förhållande som har betingat utformningen av Kristofferskolan har på många sätt varit idealiska. De här sammanfattade arkitektoniska motiven har givit sig ut ur den givna tomten och det under projekteringstiden utvecklade programmet. I såväl exteriör som interiör har jag arbetat på att ge byggnaden en ”organisk” utformning. Inte i naturalistisk mening men i betydelsen av att en organism ju är en helhet i vilken delarna underordnar sig de inneboende lagbundheterna. Allt ritarbete har utförts parallellt med modellstudier i växande skala. Den eftersträvade likheten med en organism har bl.a. givet byggnaden ett fram och ett bak, ett ansikte och en nacke om man vill, också en sida, en profil. Detta gäller inte bara exteriören utan i många i många fall även detaljer i husens inre. I formspråket har också understrukits det som t. ex. uppåt bildar en avslutning och det som nedåt ger fasthet och tyngd. Byggnaderna skall verka och fungera som ett hölje för Kristofferskolans pedagogik. Denna är i sig själv en organisk helhet där dock de enskilda delarna, ålderstadier och ämnen, har sina särskilda stämningar och gester. Jag har eftersträvat att arkitektoniskt i de olika klassrummen och salarna ge uttryck härför och har gjort ett försök att i ett i verklig mening funktionellt bygge föra samman idé och verklighet, kristofferskolepedagogik med trä, sten och betong.

Erik Asmussen

Kristofferskolan – Arkitektur med helhetssyn på barnet

Kristofferskolan i Bromma är en waldorfskola där pedagogikens syn på barnets utveckling och lärande genomsyrar arkitekturen […]” Läs mera om Kristofferskolans byggnader i Boverkets artikel …här.