KLASSOMBUD

Klassombuden är föräldrar i klassen som valts för att vara en länk mellan klassens föräldrar och föräldrarådet samt klassläraren. Klassombuden hjälper till med Föräldramöten och informationsspridning. Ofta kan man som klassombud göra stor nytta och avlasta klassläraren som därmed mer kan fokusera på sin pedagogiska uppgift.

 

God praxis är att klassen väljer tre klassombud inför varje nytt läsår. Ett av klassombuden bör ha som särskild uppgift att delta på föräldrarådets möten för att bibehålla en kontinuitet i rådets arbete. De andra klassombuden fungerar som suppleanter men är, liksom alla föräldrar, välkomna till föräldrarådets möten. En viktig uppgift för klassombuden är att under föräldraråden framföra frågor som föräldrarna anser vara viktiga, och likaså rapportera vad som tas upp på föräldraråden till klassens övriga föräldrar.

 

De andra klassombuden kan dela på ansvar för föräldramöten (fika, dagordning, protokoll) och informationsflöden mellan föräldrar och skola (kontaktlistor samt inloggningar och uppdatering på föräldraföreningens webbplats).

 

Klassombuden kan också spela en viktig roll för att hjälpa föräldrar till nya barn i klassen.