FÖRÄLDRARÅDET

Föräldrarådets uppgift är att vara en mötesplats för föräldrarna i skolans klasser samt mellan föräldrarna och kollegiet och övrig personal i skolan. Rådet består av tre valda klassombud från varje klass. Ombuden utses på föräldramöten i respektive klass. Föräldraföreningens styrelse kallar till och leder rådets möten och sörjer för kontinuitet i arbetet mellan mötena. Rådet har möten en gång per månad. Till föräldrarådets möten är alla föräldrar välkomna. Det är viktigt att minst ett ombud från varje klass deltar på mötena. Varje klass har en röst i föräldrarådet genom det ombud som utsetts till respektive föräldrarådsmöte. Alla väsentliga frågor kan behandlas under föräldraråden, som också ska vara ett forum för utbyte av erfarenheter.. Föräldrarådet beslutar även om hur överskott från Novemberfesten (se nedan) ska användas.