FÖRÄLDRAMÖTEN

Klassombuden ansvarar tillsammans med klassläraren för klassens föräldramöten. Ombuden bör inhämta synpunkter från föräldrarna inför mötena och ta hänsyn till deras synpunkter när man gör upp dagordningen för respektive möte. Det är viktigt att frågor som för tillfället är av särskild vikt tas upp tidigt på dagordningen. På föräldramötena kan ett klassombud vara ordföranden och ett ombud protokollförare. Dessa utses bland föräldrarna på mötet. I varje klass ska finnas en klasspärm som följer klassen under skoltiden, där protokoll och annat viktigt som dokumenterats sätts in. Uppgiften att vara klassombud bör om möjligt rotera mellan klassens föräldrar så att alla får möjlighet att vara klassombud något läsår.

 

Föräldramötena är viktiga – och oftast väldigt trevliga – händelser som väver ihop det sociala nätet kring klassen. Det ger föräldrarna en inspirerande inblick i elevernas liv och kan genom samtal, studium och föredrag även ge värdefulla insikter i barnets utveckling ur waldorfpedagogiskt perspektiv

 

Förslag på dagordning för föräldramöte
– Samvaro med kaffe/te
– Mötets öppnande
– Protokollförare utses
– Läraren berättar om klassen
– Facklärare ger glimtar ur undervisningen, ofta genom att föräldrarna får pröva på en av elevernas uppgifter
– Aktuella frågor diskuteras
– Information från föräldraråd och arbetsgrupper ges
– Föräldrar presenterar sina barn för andra föräldrar
– Övriga frågor diskuteras
– Överenskommelse träffas om tid för nästa möte
– Mötet avslutas
– Checklista: Vad har bestämts?
Vad har man inte hunnit med?
Vad ska tas upp på nästa möte?
Vem ordnar kaffe/te till nästa möte?