AGORA KRISTOFFER bjuder in till föredrag!

TEMA BARN, UNGDOMAR OCH NÄTPORNOGRAFI

Bara ett knapptryck bort, lättillgängligt, i barnens mobiler finns

pornografi. Hur påverkar det våra barn och unga?

 

Finns det något samband mellan pornografikonsumtion och hälsa,

relationer och sexuella erfarenheter? Och framför allt – hur pratar

vi med barn och ungdomar om detta?

 

Ulrica Stigberg, som tillsammans med Maria Ahlin skrivit

boken ”Visuell drog – om barn unga och nätporr”, kommer till

Kristofferskolan och berättar mer!

 

Kristofferskolans café 7/5 – 2019 kl. 18.00. Caféet är öppet!

Föräldrar och medarbetare är välkomna.

OBS! Endast för vuxna.

 

Anmälan senast 4/5 till agora@kristofferskolansff.se

Mer info www.kristofferskolansff.se

 

Se inbjudan här…

ATT VARA FÖRÄLDER I EN WALDORFSKOLA

Att vara förälder i en waldorfskola är förknippat med ett tydligt engagemang för barnen och deras skola. Vardagen i waldorfskolan är sådan att eleverna behöver en hemmiljö som stöttar och understödjer skolarbetet. Detta sker på olika sätt beroende på ålder men generellt kan sägas att fritiden bör innehålla begränsat antal aktiviteter och mediavanorna bör begränsas. Samarbetet mellan föräldrarna är av stor betydelse liksom förståelsen för pedagogikens bakgrund och metoder. Därför är deltagandet vid föräldramöten, föredrag etc av stor vikt.

 

Som förälder har man också ofta möjlighet att vara direkt delaktig i en mandatgrupp som har ansvar för någon funktion i skolan. Det kan gälla en plats i skolans styrelse eller motsvarande, i festkommittén eller i byggnadsstiftelsen. Andra föräldrar engagerar sig i myndighetskontakter, skolgårdens utformning eller i basararbetet. Detta arbete har inte bara ekonomisk betydelse, den främsta funktionen är att det skapar samhörighet mellan föräldrarna och skolan vilket i förlängningen är gynnsamt för eleverna. Waldorfskolan är vanligtvis en trygg skola som eleverna tycker mycket om, det är i sin tur viktigt för en framgångsrik skolgång.

 

 

 

Trygghet och Studiero

Kristofferskolan utgår från waldorfpedagogikens kursplan En väg till frihet. På Kristofferskolan har alla medarbetare en stark tilltro till elevernas inneboende förmågor. Tillsammans skapar vi en kreativ, öppen och tillåtande atmosfär som syftar till att utveckla varje individs unika möjligheter. På Kristofferskolan respekterar vi varandras likheter och olikheter. Vi bygger förtroendefulla relationer mellan medarbetare, elever och föräldrar och skapar en trygg skolmiljö. Skolan är en plats för möten där vi växer i arbete och gemenskap.

I händelse av kränkande behandling eller störande uppträdande följer skolan Skolverkets riktlinjer och lagrum för en trygg och säker studiemiljö.[1]

 

 

Trivselregler

Det övergripande syftet med trivselreglerna är att skapa en trygg och tillgänglig skolmiljö för alla där elever får möjlighet att lära och pedagoger får undervisa. Vi bemöter varandra med respekt och vänlighet, så att vi kan trivas, känna arbetsglädje och få studiero.

 

  • Skolhusets dörrar öppnar kl. 08.00.
  • Kom i god tid till skoldagen, passa tider för lektioner och möten och ta med det material du behöver.
  • Klassrumsdörren hålls stängd mellan 08.15 och 08.30.
  • I klassrummet råder arbetsro. Räck upp handen om du vill ha ordet och lyssna på dina kamrater och din lärare.
  • Vid skoldagens slut ställs stolarna upp, belysningen släcks och fönster stängs.
  • Ta inte med värdeföremål eller pengar till skolan.
  • Respektera skolans mobilpolicy.
  • Inga ytterkläder i matsalen.
  • Bollspel sker på anvisade platser.

 

 

Vad skolan får göra när en elev bryter mot skolans regler

Lärarna och andra vuxna i skolan har ansvar för eleverna i skolan. Om det händer något ska de ingripa för att skapa trygghet och studiero. Om någon elev stör för mycket eller bryter mot skolans regler så ska en lärare eller annan personal säga till.

Tillsägelser, utvisning och kvarsittning

Det finns olika saker som de vuxna får göra när en elev bryter mot skolans regler. De får säga åt eleven att sluta och flytta på eleven i klassrummet för att skapa studiero. Eleven ska alltså få en chans att ändra sitt beteende innan läraren kan göra något annat. Hjälper inte det får de visa ut en elev ur klassrummet. De kan också ge en elev kvarsittning efter skolan slutat. Om en elev har med sig något som stör, eller som kan skada någon, får skolans personal ta hand om det tills skoldagen är slut.

Omplacering och avstängning

Om rektorn på skolan bedömer att inget av detta hjälper kan hen tillfälligt placera eleven vid en annan skola. Om situationen är särskilt allvarlig, och eleven går på en kommunal skola, får skolan flytta en elev permanent till en annan skola för att skapa trygghet och studiero.

I vissa fall får rektorn även stänga av en elev tillfälligt från skolan för att skolan ska få möjlighet att hantera en jobbig situation. I grundskolan kan till exempel grovt våld vara en anledning till att stänga av en elev. Avstängningen får aldrig vara längre än en vecka och skolan får inte stänga av en elev fler än två gånger per kalenderhalvår.

I gymnasieskolan får rektorn stänga av en elev till exempel om eleven har fuskat eller kränkt en annan elev.

Innan rektorn stänger av eleven måste skolan först pröva andra åtgärder, som tillsägelser och varningar.

 

 

[1]Skolverket (2018). Trygghet och studiero. Studiemiljön – ett gemensamt ansvar. Juridisk vägledning. Skolverket (2015). Delaktighet för lärande.