ELEVRÅDET

 

KLASSRÅD och ELEVRÅD på Kristofferskolan – Grundskolan åk 1-9

Klassråd och Elevråd är viktiga demokratiska forum där eleverna ska få möjlighet att påverka, ta ansvar för och vara delaktig i skolans verksamhet. Skolan ska verka för
ϖ att alla elever får ett reellt inflytande på arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll och deltar i utvärdering av undervisningen.
ϖ att eleverna medverkar i miljö och arbetsmiljöarbetet på skolan
ϖ att eleverna medverkar i planering och uppföljning av likabehandlingsarbete på skolan
Klassrådet

 

Klassråd hålls i varje klass minst en gång i månaden. Klassrådet kan exempelvis hållas på so- eller sv-lektionen eller under morgonperioden i åk 1-6. Från åk 7 har varje klass en schemalagd klasstimme varje vecka.

 

Lärarnas roll:
• Att utveckla elevernas förmågor och kunskaper om mötesteknik och demokratiska beslutsprocesser
• Att aktivt stötta och hjälpa till på klassrådet så att elevernas/klassens egna frågor diskuteras, dokumenteras, följs upp och eventuellt vidarebefordras till annan person/grupp (ex.vis bitr. rektor, lärare, arbetslag eller elevråd)
• Att se till att elevrådets schema och senaste protokoll sätts upp på klassens anslagstavla
• Att planerade teman/frågeställningar/utvärderingar prioriteras, diskuteras och dokumenteras på klassrådet i god tid innan elevrådets möte.
Elevrådet
Elevrådet är uppdelat i tre grupper; åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9. Från varje klass väljs två representanter varje läsår och i varje elevrådsgrupp väljs sedan ordförande och sekreterare, antingen för hela läsåret eller på ett rullande schema.
Ordförande leder mötet och är elevrådets kontaktperson. Sekreterare skriver protokoll och ansvarar för att alla klasser/skolledning får kopia på protokollet.

 

Vidare kan elevrådet välja representanter för att samverka med några andra grupper på skolan som matrådet, biblioteket och skyddskommittéen (i åk 7-9 väljs elevskyddsombud)

 

Biträdande rektor eller annan medarbetare deltar på elevråd varje månad i respektive elevrådsgrupp och ansvarar för:

 

• Att stötta eleverna i att utvecklas i mötesteknik
• Att stödja sekreteraren med att sammanställa och distribuera protokoll
• Att återkoppla elevrådsprotokollen till skolans ledningsmöte/arbetslagen
• Att stödja och vägleda eleverna i olika initiativ och projekt som elevrådet önskar genomföra

Schemaelevrådet2016-17

SCHEMA FÖR ELEVRÅDET KRISTOFFERSKOLAN LÄSÅRET  2015-16, ht-15

TEMAN
Elevrådsrepresentanter och lärare ansvarar för att klassen diskuterat frågorna inför elevrådsmötet
Datum elevråd
Åk1-3
Datum elevråd
Åk 4-6
Datum elevråd
Åk 7-9
Augusti I Klassrådet:
Val av elevrådsrepresentanteroch genomgång trivselregler
September LIKABEHANDLING
Diskrimineringgrunderna, Trygghetsgruppens arbete, Genomförande och genomgång av trivselenkät
Uppgift för elevrådet:
Vilka frågor har varit viktiga och diskuterats i klasserna? Vad behöver vi bli bättre på för trivsel och trygghet på skolan? Förslag på temadag?
To 1 okt

Kl 9-10
Regnbågen nedre kök

To 1 okt

Kl 9-10
Hem-
kunskap

To 1 okt

Kl 8.15
Hem-
kunskap

Oktober UTEMILJÖN
Diskussion om aktiviteter på rasternaUppgift för elevrådet:
Sammanställning av elevernas önskemål
To 22 okt

Kl 9-10
Regnbågen nedre kök

To 22 okt

Kl 9-10
Hem-
kunskap

To 22 okt

Kl 8.15
Hem-
kunskap

November ARBETSMILJÖ
Arbetsro och ordning. Hur bidrar lärare och elever till god arbetsmiljö?
Uppgift för elevrådet:
Hur ser arbetsmiljön ut i klasserna? Vad behöver vi bli bättre på?
To 26 nov

Kl 9-10
Regnbågen nedre kök

To 26 nov

Kl 9-10
Hem-
kunskap

To 26 nov

Kl 8.15
Hem-
kunskap

December ARBETSMILJÖ
Utvärdering av mobilfri skola-policy. Vad har fungerar bra/mindre bra?
Uppgift för elevrådet:
Sammanställning  från klasserna som förs vidare till skolledningen.
To 17 dec

Kl 9-10
Regnbågen nedre kök

To 17 dec

Kl 9-10
Hem-
kunskap

To 17 dec

Kl 8.15
Hem-
kunskap

SCHEMA FÖR ELEVRÅDET KRISTOFFERSKOLAN LÄSÅRET  2015-16, vt-16

TEMAN
Elevrådsrepresentanter och lärare ansvarar för att klassen diskuterat frågorna inför elevrådsmötet
Datum elevråd
Åk1-3
Datum elevråd
Åk 4-6
Datum elevråd
Åk 7-9
Januari TRIVSELENKÄTERNA
Återkoppling från klasserna hur man jobbar i respektive klass med handlingsplaner
LITTERATURFÖRSLAG
Elevrådet 4-9 väljer representanter för Referensgruppsmöte med biblioteket (den 2/2)
To 28 jan

Kl 9-10
Regnbågen nedre kök

To 28 jan

Kl 9.15-10
Hem-
kunskap

To 28 jan

Kl 8.15
Hem-
kunskap

Februari MATEN
Matmöte med elevrådet och köket för information och frågor
To 25 feb

Kl 9-10
Regnbågen nedre kök

To 25 feb

Kl 9.15-10
Hem-
kunskap

To 25 feb

Kl 8.15
Hem-
kunskap

April RASTAKTIVITETER
Elevrådet grupperar sig 3-7, 8-9
(lärarlagen har haft en motsvarande arbetsfördelning för rastaktiviteter)
Samtal om rastpedagogernas roll och uppföljning av rastaktiviteter, prioriterade områden
To 28 apr

Kl 9-10
Regnbågen nedre kök

To 28 apr

Kl 9.15-10
Hem-
kunskap

To 28 apr

Kl 8.15
Hem-
kunskap

Maj UTVÄRDERING AV LIKABEHANDLINGSAKTIVITTER;
Utvärdering temadagar, enkäter, handlingsplaner
Förslag på nästa års aktiviteter
To 26 maj

Kl 9-10
Regnbågen nedre kök

To 26 maj

Kl 9.15-10
Hem-
kunskap

To 26 maj

Kl 8.15
Hem-
kunskap