För Elever

 

Trygghet och Studiero

Kristofferskolan utgår från waldorfpedagogikens kursplan En väg till frihet. På Kristofferskolan har alla medarbetare en stark tilltro till elevernas inneboende förmågor. Tillsammans skapar vi en kreativ, öppen och tillåtande atmosfär som syftar till att utveckla varje individs unika möjligheter. På Kristofferskolan respekterar vi varandras likheter och olikheter. Vi bygger förtroendefulla relationer mellan medarbetare, elever och föräldrar och skapar en trygg skolmiljö. Skolan är en plats för möten där vi växer i arbete och gemenskap.

I händelse av kränkande behandling eller störande uppträdande följer skolan Skolverkets riktlinjer och lagrum för en trygg och säker studiemiljö.[1]

 

Trivselregler

Det övergripande syftet med trivselreglerna är att skapa en trygg och tillgänglig skolmiljö för alla där elever får möjlighet att lära och pedagoger får undervisa. Vi bemöter varandra med respekt och vänlighet, så att vi kan trivas, känna arbetsglädje och få studiero.

 

  • Skolhusets dörrar öppnar kl. 08.00.
  • Kom i god tid till skoldagen, passa tider för lektioner och möten och ta med det material du behöver.
  • Klassrumsdörren hålls stängd mellan 08.15 och 08.30.
  • I klassrummet råder arbetsro. Räck upp handen om du vill ha ordet och lyssna på dina kamrater och din lärare.
  • Vid skoldagens slut ställs stolarna upp, belysningen släcks och fönster stängs.
  • Ta inte med värdeföremål eller pengar till skolan.
  • Respektera skolans mobilpolicy.
  • Inga ytterkläder i matsalen.
  • Bollspel sker på anvisade platser.

 

Vad skolan får göra när en elev bryter mot skolans regler

Lärarna och andra vuxna i skolan har ansvar för eleverna i skolan. Om det händer något ska de ingripa för att skapa trygghet och studiero. Om någon elev stör för mycket eller bryter mot skolans regler så ska en lärare eller annan personal säga till.

Tillsägelser, utvisning och kvarsittning

Det finns olika saker som de vuxna får göra när en elev bryter mot skolans regler. De får säga åt eleven att sluta och flytta på eleven i klassrummet för att skapa studiero. Eleven ska alltså få en chans att ändra sitt beteende innan läraren kan göra något annat. Hjälper inte det får de visa ut en elev ur klassrummet. De kan också ge en elev kvarsittning efter skolan slutat. Om en elev har med sig något som stör, eller som kan skada någon, får skolans personal ta hand om det tills skoldagen är slut.

 

Omplacering och avstängning

Om rektorn på skolan bedömer att inget av detta hjälper kan hen tillfälligt placera eleven vid en annan skola. Om situationen är särskilt allvarlig, och eleven går på en kommunal skola, får skolan flytta en elev permanent till en annan skola för att skapa trygghet och studiero.

I vissa fall får rektorn även stänga av en elev tillfälligt från skolan för att skolan ska få möjlighet att hantera en jobbig situation. I grundskolan kan till exempel grovt våld vara en anledning till att stänga av en elev. Avstängningen får aldrig vara längre än en vecka och skolan får inte stänga av en elev fler än två gånger per kalenderhalvår.

I gymnasieskolan får rektorn stänga av en elev till exempel om eleven har fuskat eller kränkt en annan elev.

Innan rektorn stänger av eleven måste skolan först pröva andra åtgärder, som tillsägelser och varningar.

 

 

[1]Skolverket (2018). Trygghet och studiero. Studiemiljön – ett gemensamt ansvar. Juridisk vägledning. Skolverket (2015). Delaktighet för lärande.

 

************************************************************

 

Läs här om kristofferskolans Elevkår 2018/2019

http://ksek.webnode.se